Overgang fra børnehave til skole

I Jelling har Bredagerskolen og daginstitutionerne indgået et tæt samarbejde om at sikre den gode overgang fra daginstitution til skole. Vi ved, at en god skolestart vil få betydning for hele barnets skolegang.

Overgang

Overgangen fra børnehave til skole bliver en af flere livsovergange i børnenes liv. At starte i skole kommer til at betyde væsentlige forandringer i barnets hverdag, fordi barnets identitet, relationer og roller grundlæggende forandres på én gang.
Overgang fra børnehave til skole er en fælles opgave for institutionen, skolen og forældrene, og det lykkes når dialog, information, tillid og kendskab til hinanden er i højsæde.
Samarbejdet tager sit afsæt i Vejles Kommunes politik på området, som betyder, at følgende tre perspektiver tænkes ind i arbejdet for den gode overgang: Barnets, de professionelles og forældrenes.

Rullende skolestart på Bredagerskolen, afdeling Asgård

Bredagerskolen benytter rullende skolestart, og har mangeårigt erfaring med dette. Det betyder, at skolestartere kan vælge at starte i skole til marts, august og november i det kalenderår, barnet fylder 6 år. Når du udfylder den digitale tilmeldingsblanket skal du angive dit barns skolestartsdato. Indskrivningen sker digitalt på Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk/skolestart Der er åbnet for indskrivning fra medio november til medio januar
 
Med den rullende skolestart, ønsker vi:
- At det enkelte barn oplever at blive mødt med udgangspunkt i dets behov
- At de modtagende børn er med til at integrere de nye børn i gruppen
- At forældre oplever tryghed ved skolestarten
- At forældre oplever en øget fleksibilitet i forhold til skolestart.
- At forældre og børn hurtigt bliver fortrolige med hverdagen på Asgård.
 
Den endelig beslutning om, hvornår barnet skal starte i skole, er forældrenes. Pædagogerne i børnehaven vil selvfølgelig gennem skolesamtalen og den daglige kontakt være med til at kvalificere beslutningen.
Som middel til at kvalificere denne beslutning anvendes overgangsmaterialet i Hjernen & Hjertet.
Skemaet er et samtaleredskab, der anvendes af alle daginstitutioner, og som forældrene senest stifter bekendtskab med i forbindelse med samtale om skolestart. Skemaet kan anvendes inden denne samtale enten som et aktivt redskab i forældresamtalerne eller som et pejlemærke.

Vedr. trekantsamtalen

Målet med samtalen er at dele viden om barnet og skabe relation mellem den modtagende pædagog/lærer og forældrene. Der afsættes som udgangspunkt 15 min. Samtalen vil tage udgangspunkt i Vejle Kommunes politik for den gode overgang. I Jelling arbejder vi med 6 søjler ud fra Elevens alsidige og personlige udvikling: Robusthed, Selvstændighed, Ansvarlighed og selvkontrol, Motivation og initiativ, Vedholdenhed, Relationer og sociale spilleregler.
Forældre bedes medbringe et billede af barnet.

Om klassedannelse (holddannelse)

På Asgård går børnene i aldersopdelte klasser. De betragtes som en årgang, og der arbejdes på fleksible hold.
Som forældre får man mulighed for at dele sine tanker omkring skolestarten til skolesamtalen i børnehaven. Derefter beslutter afdelingsleder Asgård klassedannelse i et tæt samarbejde med børnehaverne.

Fælles initiativer, som en del af overgangen

For at overgangen bliver så tryg som muligt gør vi følgende:
 
Skolestarterne besøger Asgårds legeplads den første onsdag i hver måned om formiddagen
3 sange ’Sol over engen’, ’Plant et træ’, ’Rødder og vinger’ synges i børnehaverne, så børnene kender dem ved skolestart
de kommende skolebørn deltager i morgensamling på Asgård kl. 8.15 2 gange den sidste måned inden skolestart.
0. klasse kommer på besøg på legepladsen på Grangård, Jelling Børnegård og Mariehønen 1 gang i løbet af efteråret.
Åbent hus - arrangement

Der er to former for åbent hus-arrangement:

1. Åbent hus for de nye børn sammen med pædagoger fra børnehaven. Målet er, at de nye børn skal stifte bekendtskab med Asgård og deres nye voksne og kammerater fra gruppen. De nye børn får en makker denne dag. Makkerens opgave er at vise de nye børn rundt og være frikvartersven.
 
2. Åbent hus for de nye børn og deres forældre efter ”lukketid”, hvor de andre børn er gået hjem. Tanken med dette er, at give jeres barn muligheden for, at være hovedperson, hvor det er dem der viser jer Asgård, da de tidligere samme dag har været på besøg med børnehaven. Lederen på Asgård vil også være til stede, men de mange informationer gemmes til første skoledag, dog vil der være mulighed for at få svar på enkelte spørgsmål fra ledelsen.

Opfølgningssamtale

3-4 mdr. efter skolestart, afholdes der opfølgningssamtale mellem forældre og skole omkring skole/SFO start. Samtalen vil have sit fokus på barnets opstart og trivsel.
 
Som forældre kan I hjælpe jeres barn godt på vej ved at øve barnet i at skelne mellem, at der er noget barnet vil, noget barnet skal, noget barnet kan og noget barnet må og bør.