Overgange

  Overgange i børns liv.

  For hvert barn og familie er mødet med vuggestue, børnehave, fritidstilbud og skole, en overgang, som rummer nye udfordringer og forventninger. Det er vigtigt, at overgangenes forløb er forbundet med tryghed, tillid og åbenhed fra familie og personale.

  Overgange i Mariehønen

  Mariehønen er en aldersintegreret institution, Dvs. forældre kan vælge pasning af deres barn fra 0- 6 års alderen. En unik mulighed for at Mariehønen kan skabe sammenhæng i barnets opvækst, familielivet og forældresamarbejdet.

  Barnet vil i sin opvækst i Mariehønen gradvist få udvidet sine rammer for trivsel, læring og inkluderende fællesskaber.

  Mariehønen har Dagplejens Legestue som nabo. Naboskabet er godt, hvor samarbejdet omkring overgang til børnehave bliver en selvfølge.

  Det ses ved

  Vi har aldersopdelte børnegrupper med fast tilknyttede pædagoger og medhjælpere

  Vi samarbejder med forældrene og fokuserer på at barnet bliver bedst muligt rustet til at tage næste skridt i livet.

  Vi hilser på hinanden i hverdagen og mødes ofte på vores legepladser, i salen til fælles leg, sang o.l

  Vi er tætte sammen med barnet ved overgangene til en ny gruppe.

  Vi har fokus på, at vi åbner verden endnu mere for barnet. 

  Vi ser hver enkelt barns behov og kompetencer. Hvis barnet har brug for at søge tilbage til sin ”gamle” gruppe tilgodeser vi barnets ønske, samtidig med at vi støtter barnet i at skabe nye relationer.

  Vi inviterer dagplejebarnet og deres forældre på besøg inden opstart.

  Vi inviterer dagplejebarnet på besøg i Mariehønen flere gange med sin dagplejer.

  Vi tager os særligt af dagplejebarnet og deres forældre ved opstart i Mariehønen.

  Hvorfor aldersopdelte børnegrupper  

  Vi giver nærvær og tryghed, som skaber ro, fordybelse og relationer til jævnaldrene. Børnene bliver robuste i mødet med flere nærværende voksne og udvikler tætte venskaber og åbenhed for forskelligheder.

  Vi er bevidste om at skabe ” en rød tråd ” i vores pædagogik og dagsrytme, så barnet oplever genkendelighed igennem børnelivet i Mariehønen.

  Vi skaber inspirerende børnemiljøer.

  Det ses ved at vi tilbyder målrettede aktiviteter, der tilgodeser børnenes alder, behov og muligheder for at mestre.

  Vi uddeler en velkomstfolder når nye børn starter i Mariehønen og et velkomstbrev når barnet skifter gruppe.

  Overgang fra hjem til Mariehønen: Velkomst og rundvisning ved leder Susanne Raffnsøe Dall, hvorefter der træffes aftale om samtale med pædagog i gruppen. Samtalen har til formål at: skabe tryghed for familien, skabe dialog omkring barnet og få klarhed omkring hvordan opstarten skal forløbe for barnet og forældrene. Opstarten er individuel og vi tager udgangspunkt i barnets og familiens behov.

  Vi vil gerne have et tæt forældre samarbejde og prioriterer derfor den daglige dialog højt.

  Vi tilbyder altid forbesøg til alle forældre som måtte ønske det at komme og se samt høre om Mariehønen inden man evt. tager stilling til om man ønsker plads til sit barn her.

  Susanne Raffnsøe Dall kan kontaktes for nærmere aftale: Mobil 21 81 03 62 eller mail surda@vejle.dk

  Overgang fra Mariehønen til skole: Omkring 3 måneder før eventuel skolestart inviteres forældre til førskolesamtale som tager udgangspunkt i en dialogprofil, som er udarbejdet i samarbejde med forældre og pædagog. Dialogprofilen tager sit afsæt i de 6 læreplanstemaer. Det er forældrenes endelige beslutning i samråd med pædagogen, om barnet er klar til skolens udfordringer. Efterfølgende afholdes der et møde mellem Asgårds ledelse/Friskolen og pædagoger, hvor der tales om hvilke børn der skal i skole og hvilken god ven, det enkelte barn skal følges med.

  Når fordelingen af skolebørnene er på plads, inviterer Asgård de kommende skolebørn på besøg en formiddag, hvor børnene møder børn fra den enkelte gruppe, samt lærere og pædagoger på skolen. Der inviteres også til Åbent hus på skolen (Asgård/Friskolen) for både børn og forældre.

  Trekantssamtaler foregår på skolen. Det er et forum, hvor forældre, lærere, pædagoger og børnehavens pædagog deltager. Her er udgangspunktet, at forældre fortæller de modtagende lærere og pædagoger om deres barn, og at børnehavepædagogen supplerer med oplysninger fra børnehavens hverdag. Skolens personale er på den måde ” klædt på” til at møde hvert enkelt barn ved skolestarten.

  I løbet af barnets børnehavetid besøger vi også Asgårds/Friskolens legeplads, og møder her ”gamle” Tusindben og større søskende. Det er en god introduktion til en del af skolelivet. Efterhånden som skolestarten nærmer sig, sættes der ekstra fokus på skolebørnsgruppen, via mere målrettede aktiviteter. Der bliver holds fælles afslutningsfest for de børn, som skal i skole, hvor skolebørnene optræder for de andre i Mariehønen, og hvor der afholdes tale for hvert enkelt barn. Det er en højtidelig og festlig dag.

  I Jelling har institutionerne et tæt samarbejde med Bredagerskolen omkring overgange - se vedhæftet dokument.