Overgange

  Overgange i børns liv.

  For hvert barn og familie er mødet med vuggestue, børnehave, fritidstilbud og skole, en overgang, som rummer nye udfordringer og forventninger. Det er vigtigt, at overgangenes forløb er forbundet med tryghed, tillid og åbenhed fra familie og personale.

  Overgange i Mariehønen

  Mariehønen er en aldersintegreret institution, Dvs. forældre kan vælge pasning af deres barn fra 0- 6 års alderen. En unik mulighed for at Mariehønen kan skabe sammenhæng i barnets opvækst, familielivet og forældresamarbejdet.

  Mariehønen har Dagplejens Legestue som nabo. Naboskabet er godt, hvor samarbejdet omkring overgang til børnehave bliver en selvfølge.

  Følgende elementer i vores praksis er med til at sikre gode overgange:

  Vi har aldersopdelte børnegrupper med fast tilknyttede pædagoger og medhjælpere - de voksne følger så vidt muligt børnene op igennem børnehaven.

  Vi samarbejder tæt med forældrene, og fokuserer på, at barnet bliver bedst muligt rustet til at tage næste skridt i livet.

  Vi hilser på hinanden i hverdagen, og mødes ofte på vores legepladser, i salen til fælles leg, sang o.l. - det betyder, at børnene kender voksne fra alle grupper og fra både vuggestue og børnehave.

  De ældste børn i vuggestuen kommer ugentligt på besøg hos de yngste børn i børnehaven, og lærer dermed både børn og voksne at kende, som de senere skal være sammen med i børnehaven. 

  Vi er tætte sammen med barnet ved overgangene til en ny gruppe. Når børnene skal fra vuggestue til børnehave følges de altid med gode venner, og der følger en voksne fra vuggestuen med de første uger i børnehaven.

  Vi har fokus på, at vi åbner verden endnu mere for barnet. 

  Vi ser hver enkelt barns behov og kompetencer. Hvis barnet har brug for at søge tilbage til sin ”gamle” gruppe tilgodeser vi barnets ønske, samtidig med at vi støtter barnet i at skabe nye relationer. Dette kan f.eks. være børn som har behov for at komme på besøg i vuggestuen efter en børnehaveopstart.

  Vi inviterer dagplejebarnet og deres forældre på besøg inden opstart.

  Vi inviterer dagplejebarnet på besøg i Mariehønen flere gange med sin dagplejer.

  Vi tager os særligt af dagplejebarnet og deres forældre ved opstart i Mariehønen - vi er opmærksomme på, at det er en "ny" start for både børn og forældre, og dermed ikke det samme som når egne børn fra vuggestuen starter i børnehaven.

  Overgang fra hjem til Mariehønen:

  Når man har fået plads i Mariehønen, kontakter man institutionen. Man er derefter velkommen til en rundvisning - denne kan enten foretages af lederen, afdelingslederen eller af en af pædagogerne fra stuen. Inden barnet starter afholdes der en samtale med en pædagog fra stuen.

  Samtalen har til formål at skabe tryghed for familien, skabe dialog omkring barnet og få klarhed omkring hvordan opstarten skal forløbe for barnet og forældrene. Opstarten er individuel og vi tager udgangspunkt i barnets og familiens behov.

  Det er vigtigt for os med et tæt forældre samarbejde, og vi prioriterer den daglige dialog højt.

  Vi tilbyder altid forbesøg til alle forældre som måtte ønske at komme og se samt høre om Mariehønen inden man evt. tager stilling til om man ønsker plads til sit barn her.

  Leder Lene Berg Fallesen kan kontaktes for nærmere aftale: Mobil 21 81 49 47 eller mail lebfa@vejle.dk

  Overgang fra Mariehønen til skole:

  På Bredagerskolen er der skolestart 3 gange om året. Hver måned besøger Mariehønen skolen med de børn som skal i skole til næste skolestart. Her har de mulighed for at møde lærere og kommende klassekammerater på legepladsen.

  Omkring 3 måneder før eventuel skolestart inviteres forældre til førskolesamtale som tager udgangspunkt i en dialogprofil, som er udarbejdet i samarbejde med forældre og pædagog. Dialogprofilen tager sit afsæt i de 6 læreplanstemaer. Det er forældrenes endelige beslutning i samråd med pædagogen, om barnet er klar til skolens udfordringer. Efterfølgende afholdes der et møde mellem Asgårds ledelse/Friskolen og pædagoger, hvor der tales om hvilke børn der skal i skole og hvilken god ven, det enkelte barn skal følges med.

  Når fordelingen af skolebørnene er på plads, inviterer Asgård de kommende skolebørn på besøg en formiddag, hvor børnene møder børn fra den enkelte gruppe, samt lærere og pædagoger på skolen. Der inviteres også til Åbent hus på skolen (Asgård/Friskolen) for både børn og forældre.

  Trekantssamtaler foregår på skolen. Det er et forum, hvor forældre, lærere, pædagoger og børnehavens pædagog deltager. Her er udgangspunktet, at forældre fortæller de modtagende lærere og pædagoger om deres barn, og at børnehavepædagogen supplerer med oplysninger fra børnehavens hverdag. Skolens personale er på den måde ” klædt på” til at møde hvert enkelt barn ved skolestarten.

  I løbet af barnets børnehavetid besøger vi også Asgårds/Friskolens legeplads, og møder her ”gamle” Tusindben og større søskende. Det er en god introduktion til en del af skolelivet. Efterhånden som skolestarten nærmer sig, sættes der ekstra fokus på skolebørnsgruppen, via mere målrettede aktiviteter. Der bliver holds fælles afslutningsfest for de børn, som skal i skole, hvor skolebørnene optræder for de andre i Mariehønen, og hvor der afholdes tale for hvert enkelt barn. Det er en højtidelig og festlig dag.

  I Jelling har institutionerne et tæt samarbejde med Bredagerskolen omkring overgange - se vedhæftet dokument.