Rygepolitik

Politik om røg i Mariehønen.

Delpolitik om røg

Vejle Kommune er en røgfri arbejdsplads
Det betyder, at ansatte som udgangspunkt skal kunne passe deres arbejde uden at blive udsat for passiv røg, ligesom vores borgere også skal kunne bevæge sig rundt i kommunens bygninger uden at blive udsat for passiv røg. Der må som udgangspunkt heller ikke ryges i kommunens køretøjer.
Rygning i kommunens bygninger fordrer, at der er indrettet særligt rygerum med udsugning.

Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn
Ansatte, der arbejder med børn, fungerer som rollemodeller. Børn er tillige særligt sårbare over for
passiv rygning. Det er derfor ikke tilladt at ryge, når medarbejdere er sammen med børn.

Det er ved lov nr. 426 af 18. maj 2016 om elektroniske cigaretter blevet forbudt at ryge på matriklen på institutioner for børn og unge. Det betyder, at der ikke må ryges, hverken indendørs eller udendørs, på kommunens institutioner for børn og unge. 
Rygeforbuddet gælder for alle, herunder personale, forældre, elever og gæster. Rygeforbuddet gælder i alle døgnets 24 timer. Der kan ikke dispenseres fra rygeforbuddet. Der gælder særlige regler vedr. rygeforbuddet for børn og unge på døgninstitutioner. Kommunens døgninstitutioner er orienteret herom.


Det er ledelsens ansvar, at „Delpolitik om røg” overholdes
Ledelsen på den enkelte arbejdsplads har ansvaret for, at „Delpolitik om røg“ overholdes. Ledelsen
har derfor pligt til at skride ind over for ansatte, der ikke overholder ovenstående. En medarbejder, der overtræder rygeforbud på en arbejdsplads, behandles efter de regler, der gælder for den pågældende medarbejders ansættelsesforhold i øvrigt. Personaleafdelingen kan være behjælpelig ved tvivlsspørgsmål.

Ansatte i kommunen tilbydes rygestop
Vejle Kommune har forskellige former for tilbud om rygestop. Kontakt Sundhedsafdelingen som kan oplyse om aktuelle tilbud.

 

I Mariehønen er det således ikke tilladt at ryge. Vi støtter op om diverse tilbud om rygestop. Vi har derfor ingen rygerum, men henviser til at der kan ryges udenfor vores matrikel, så langt væk at børn og voksne ikke kan se medarbejderen ryger.